ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szárkiszján Ügyvédi Iroda mint adatkezelő (a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda” vagy „Adatkezelő”) az alábbiakban kívánja tájékoztatni ügyfeleit, partnereit illetve az adatkezeléssel érintett egyéb személyeket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: „Info.tv.”) rendelkezéseivel összhangban a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

Az Adatkezelési Tájékoztató pdf formátumban is letölthető innen.

I. ADATKEZELŐ ADATAI

 Adatkezelő neve:Szárkiszján Ügyvédi Iroda
Képviseli:dr. Szárkiszján Ovszána
Székhely:1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. 
E-mail:ovszana@szarkiszjanlegal.hu
Honlap:www.szarkiszjanlegal.hu
Telefon:+36-30-589-1823

II. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS FOGALAMAK

1. Alkalmazandó jogszabályok

Az Adatkezelő a személyes adatkezelése tekintetében irányadó főbb jogszabályok az alábbiak:

 • GDPR;
 • Info.tv.;
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”).

2. Fogalmak

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt, a GDPR-ban meghatározott fogalmak az ott meghatározott jelentéssel bírnak.

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS FORRÁSA 

 Adatkezelés céljaÉrintetti körKezelt adatokAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja Adatok forrása
 1. Ajánlat adásaajánlatot kérő személynév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, előadott üggyel kapcsolatban megadott további adatokAz ajánlat beérkezésétől számított öt év.szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapjánajánlatkérő
2. Kapcsolattartás leendő ügyfelekkelleendő ügyfél és érdeklődőnév, lakcím, e-mail cím, telefonszámA hozzájárulás visszavonásáig.érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapjánleendő ügyfél és érdeklődő
3. Kapcsolattartás az ügyfelekkel az ügyfél és az ügyfél által kapcsolattartóként megjelölt személyeknév, lakcím, e-mail cím és telefonszám Szerződéses jogviszony fennálltáig.szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján  ügyfél
4. Szerződéses teljesítése, ügyvédi szolgáltatás nyújtása
 1. a. ügyfél
 2. ellenérdekű fél
 3. ellenérdekű fél képviselője
 4. eljárás egyéb résztvevői (pl.: tanú, szakértők, tolmácsok)
 1. név, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, előadott üggyel vagy eljárással kapcsolatban megadott további adatok;
 2. név, anyja neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok;
 3. név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok;
 4. név, anyja neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok
Szerződéses jogviszony fennálltáig.szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján 

 1. ügyfél

2-4. pontok esetében az érintettek által megadott

5. Ügyfél azonosítása, illetve ellenjegyzés esetén JÜB azonosításaügyfél, ügyfél képviseletében eljáró személy, az eljárásban résztvevő egyéb személy
 1. természetes személyazonosító adatok,
 2. állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,
 3. lakcím,
 4. arcképmás,
 5. aláírás,
 6. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények,
 7. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi ideje,
 8. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerinti adatok,
 9. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok.
A megbízás megszűnésétől, illetve tejesítésétől számított nyolc évig. jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás:

Ügyvédi tv. 32. § (3)
ügyfél és az ügyfél képviseletében eljáró személy, közhiteles nyilvántartás
6. Ügyfél átvilágításügyfél, ügyfél képviseletében eljáró személy, az eljárás egyé résztvevője

természetes személy esetén: családi és utónevét,

születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, azonosító okmányának típusát és számát;

jogi személy esetén: képviseletére jogosultak nevét és beosztását, ha ilyennel rendelkezik - kézbesítési megbízottjának a családi és utónevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét
 A megbízás megszűnésétől, illetve teljesítésétől számított nyolc évig. jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás:

Pmt. 7. § (1)-(2), 56 § (2) és 57. § (2), 73. § (1))
ügyfél és az ügyfél képviseletében eljáró személy, közhiteles nyilvántartás

‌7. Iratmegőrzés

 1. ‌ügyfél;
 2. ellenérdekű fél;
 3. ellenérdekű fél képviselője;
 4. eljárás egyéb résztvevői (pl.: tanú, szakértő, tolmács, stb.)
 1. ‌név, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok;
 2. név, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok;
 3. név, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok;
 4. név, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, az üggyel kapcsolatosan megadott további adatok
‌A megbízás megszűnését követő öt évig, elektronikus okirati forma esetén tíz évig; okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig.‌jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás: Ügyvédi tv. 46. § (5) bek. és 53. § (3) bek
‌érintett által megadott, hatóság és/vagy bíróság által megadott
‌8. Ügynyilvántartás és iratkezelés‌ügyfél‌az ügyvéd által képzett ügyazonosító, az ügyfél neve, az ügy tárgya, a megbízási szerződés létrejötte időpontja és, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma‌A megbízás megszűnését követő öt évig, elektronikus okirati forma esetén tíz évig; okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig,‌jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás:

Ügyvédi tv. 46. § (5) bek. és 53. §-a
‌érintett által megadott, hatóság és/vagy bíróság által megadott
9. Ügyvédi letétkezelésügyfél és az eljárás egyéb résztvevői‌‌természetes személy esetén az azonosító adatai, a letét típusa, a letét tárgya, ha a letétkezelő ügyvéd a letétet alszámlán helyezi el, az alszámla számát, pénzletét esetében a ténylegesen letétben levő pénz összege és devizaneme, a letéti szerződés megkötésének, módosításának, illetve megszűnésének a dátuma, az adatok letéti nyilvántartásban való rögzítésnek, illetve a rögzített adatok módosításának a dátuma.‌A megbízás megszűnésétől számított nyolc évig, de legalább a letéti szerződés megszűnésétől számított tíz évig.‌jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás:

Ügyvédi tv. 51. § (1) bek.
‌érintett által megadott
‌10. Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás‌ügyfél‌név, lakcím, e-mail cím, számlázási adatokAz adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított nyolc év.‌jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján

Jogi kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás:

Számviteli tv. 169. § (1) bek
érintett által megadott‌
‌11. Követelésbehajtás ‌ügyfél‌név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, jogi személy esetén képviselő neve‌Általános elévülési idő (öt év).‌jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján‌érintett által megadott

IV. AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

A hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a személyével kapcsolatban az Ügyvédi Iroda által kezelt adatok forrásáról, kategóriáiról, tárolásuk időtartamáról, továbbításuk címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról és jellegéről, az érintetti jogokról, a panasz benyújtásának jogáról, valamint az automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról (amennyiben előfordul).

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (kiegészítő nyilatkozat megküldése útján).

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Ügyvédi Iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Ön ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Ügyvédi Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön az Ügyvédi Iroda közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Ügyvédi Iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Ügyvédi Iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Ügyvédi Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Ügyvédi Iroda általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Ügyvédi Irodára ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait nem kezeli tovább az Ügyvédi Iroda abból a célból. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az Ügyvédi Iroda a késedelem okainak a megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügyvédi Iroda figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Panasztételi és jogorvoslati jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön a bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-na nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A bíróság soron kívül jár el az ügyben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Ügyvédi Iroda nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban.  Továbbá a rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvédi Iroda nem alkot profilt Önről.

VI. ADATFELDOLGOZÁS

Az Ügyvédi Iroda a tevékenysége ellátásához különösen az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Octonull Kft. (1133 Budapest, Árbóc utca 6.) – az Adatkezelő által használt Billingo számlázó program üzemeltetése;
 • Microsoft Ireland Operations Ltd. (One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország) - Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése).

Az Ügyvédi Iroda a fentieken kívül esetenként a megbízás teljesítéséhez fordítókat, jogi szakértőket, vagy ügyvéd alvállalkozókat, adó- és pénzügyi tanácsadókat von be, amely személyek szintén adatfeldolgozóknak minősülnek. Az adatfeldolgozók konkrét személyéről tájékoztatást kérhet az Ügyvédi Iroda fent megjelölt elérhetőségein.

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ügyvédi Iroda az EGT-kívüli tagállamba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot, kivéve, ha a megbízás jellegéből adódóan az ilyen adattovábbítás szükséges és indokolt. Ebben az esetben az adattovábbításra az irányadó jogszabályok és megfelelő biztonsági intézkedések mellett kerül sor. 

VIII. SZEMÉLYES ADATOKAT KIK ISMERHETIK MEG

Az Ügyvédi Iroda csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Ügyvédi Iroda között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Ügyvédi Irodát, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Ügyvédi Iroda által, az ügyekről vezetett nyilvántartásba betekinthetnek, illetve abból adatot igényelhetnek az alábbi személyek:

 • a kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv,
 • az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az Ügyvédi tv.-ből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Ügyvédi Iroda a személyes adatokat a székhelyén tárolja. Az Ügyvédi Iroda megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Ügyvédi Iroda megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen személyek számára. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Ügyvédi Iroda az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Ügyvédi Iroda fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse.  Az eszközölt változások és frissítések figyelemmel kísérése érdekében kérem, hogy rendszeresen látogasson el www.szarkiszjanlegal.hu honlapra, amelyen az Adatkezelési Tájékoztató közzétételre kerül. Az Ügyvédi Iroda az Adatkezelési Tájékoztatót az előbb hivatkozott honlapon teszi közzé, így az ezáltal az érintettek számára elérhető.

Az ügyfél az ügyvédi megbízási szerződés megkötésével, az ügyvédi megbízás nyújtásával további jognyilatkozat nélkül tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.